Mer fra Helsesigaretten om mentol som smakstilsetning i elektroniske sigaretter

Helsesigaretten elektroniske sigaretter

Det er synd å nok en gang melde om undersøkelse som er noe negativ i forhold til elektroniske sigaretter. Det er forskere fra Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health som finner at damp fra elektroniske sigaretter både inneholder «frie-radikaler» og påvirker immunsystemet negativt.

Vi komme til å gå grundigere gjennom dette etterhvert som mer forskning kommer til, men presenterer noen korte kommentarer til denne undersøkelsen nå.

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health er et anerkjent sted for medisinsk forskning, og det er liten grunn til ikke å stole på resultatene deres.

For det første kan det bemerkes at selv om det finnes «frie radikaler» i dampen fra elektroniske sigaretter, er disse så å si ikke eksisterende målt i forhold til en vanlig sigarett.

I forbindelse med «frie radikaler» må vi også bemerke at kroppen utsettes for mange forskjellige typer «oksidativt stress (frie radikaler)» i løpet av døgnet. Det virker derfor som at elektroniske sigaretter  ikke påfører organismen denne type skader i noe særlig omfang, og som nevnt omlag 100 ganger mindre enn vanlig røyk.

Forskerne bekrefter igjen inflammasjon i åndedrettsorganene i forbindelse med bruk av elektroniske sigaretter, alle undersøkelser synes å finne dette – men ikke i noen grad som virker urovekkende.

Mer alvorlig er det at de finner bruk av elektroniske sigaretter til å virke hemmende på immunsystemet. Nå er det riktignok mus som har vært forsøks-objektene, men det er jo ikke hyggelige resultater.

Vi kan som nevnt dessverre ikke gå gjennom rapporten i sin helhet her og nå, men forskerne synes i stor grad å konkludere med at nikotinens negative effekt på immunsystemet er årsaken til denne negative effekten fra bruk av elektroniske sigaretter. Dette synes derfor å bare gjelde elektroniske sigaretter med nikotin, og vi anbefaler bruk av elektroniske sigaretter uten nikotin.

Noen avsluttende ord om mentol som smakstilsetning.

Helt avslutningsvis nevner rapportens forfattere at de har brukt elektroniske sigaretter med mentolsmak i forsøket. De nevner at mentol demper kroppens omsetning av nikotin, men tror ikke at dette har den store betydningen for resultatene – de etterspør allikevel mer forskning omkring forskjellig e- sigarett innhold og smak.

En undersøkelse som ser på elektroniske sigaretter i forbindelse med periodontitt, finner også at mentol som smakstilsetning har negative effekter. Denne undersøkelsen finner du en kort omtale av her.

Det er mulig at det også i forbindelse med periodontitt er den dempende effekt mentol har på kroppens omsetning av nikotin, og nikotinens dempende effekt på immunsystemet – som fører til svekket immunrespons i luftveiene, og periodontitt. Det kan også være at mentol i seg selv har negative effekter.

Inntil det er avklart nærmere om hvorvidt elektroniske sigaretter er farlige eller ei, så anbefaler Helsesigaretten å ikke bruke mentol som smakstilsetning i elektroniske sigaretter – og kanskje heller ikke nikotin

Avvikles SIRUS?

Vitenskapelig tegning

Det er med stor bekymring for fremtidens rusmiddelforskning i Norge vi ser at Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS) står i fare for å bli avviklet i sin nåværende form.

Les mer om dette her.

Vi oppfordrer alle som har mulighet til det,  til å gjøre sitt for at SIRUS kan bestå i sin nåværende form.

Vennlig hilsen

Helsesigaretten

Vær forsiktig med bruk av e-juice og elektriske sigaretter med smak av mentol

Hånd holder Helsesigaretten

En undersøkelse fra 2014 tar for seg effekten av elektroniske sigaretter på munnhulens miljø. Det blir funnet en svak negativ effekt på munnhulens fibroblaster, men ingen av de forskjellige smaksvariantene gav et statistisk signifikant utslag – med et unntak, smakstilsetninger som inneholdt mentol.

Det frarådes derfor å bruke e-væske og elektroniske sigaretter med mentolsmak, spesielt for dem som lider av periodontitt(betennelse i tannkjøtt).

Helsesigaretten advarer

Helsesigarettens mus i fritt snøsvev

Nye funn viser 5 – 15 ganger mer kreftfremkallende stoff fra uriktig bruk av  elektroniske sigaretter. Bruker du elektroniske sigaretter bør du lese dette.

Det er uklarhet omkring hvor farlig elektroniske sigaretter kan være, og vi får håpe på en snarlig avklaring. Foreløpig er det lite som tyder på at vanlig og fornuftig bruk av elektroniske sigaretter utgjør noen fare, med noen bemerkninger.

At det er forskjell på kvalitet og innhold når det gjelder elektroniske sigaretter viser alle undersøkelser som blir rapportert. Det er beklagelig at det ikke også oppgis hvilke produsenter/varemerker som inneholder disse skadelige stoffene. Det er ikke mange typer elektroniske sigaretter, men de synes å finnes.

Dette problemet kan unngås ved å kjøpe fra pålitelige forhandlere og kilder.  Helsesigaretten garanterer for eksempel at innholdet er laget i Norge og holder medisinsk kvalitet (USP/EP).

Et større problem, og noe som er en stadig bekymring for Helsesigaretten, er utviklingen av kraftigere og kraftigere modeller og varianter av elektroniske sigaretter. Problemet ved disse er den varmen som utvikles ved bruk av slikt utstyr. Da dannes det formaldehyd som er et farlig kreftfremkallende stoff.

Ved omlag 3.3 volt ble det ikke dannet formaldehyd, men ved 5 volt ble det dannet så store mengder formaldehyd at en som bruker elektroniske sigaretter med så høy effekt inhalerer 5 – 15 ganger så mye formaldehyd som en som bruker vanlige sigaretter. Dette er svært viktig å være oppmerksom på.

Som med all forskning er det også her forbehold å ta. Det er hvor varm dampenheten blir som er det avgjørende.

Helsesigaretten  har fått noe kritikk for å være en “liten klassisk elektronisk sigarett”, men det har vært et bevisst valg fra vår side, for i størst mulig grad garantere våre brukere et trygt alternativ til vanlig røyk, Elektroniske sigaretter virker å være et godt alternativ – men da må de brukes riktig.

Helsesigaretten er en elektronisk sigarett med lav spenning (rundt 3.3 volt) og kan derfor trygt brukes som et alternativ til vanlige sigaretter. Den finnes både som e sigarett med nikotin og e sigarett uten nikotin.

Vi håper brukere av elektroniske sigaretter er forsiktige og ikke lar seg lokke av store dampskyer og avansert utstyr. Til effektene av elektroniske sigaretter er nærmere avklart anbefaler vi bruk av utstyr med lav spenning. Vi må advare i forhold til råd som blir gitt i forskjellige fora, og henviser til vår blogg hvor vi presentere informasjon om e sigaretter.

Til tross for dette mulige lille tilbakesteget synes elektroniske sigaretter fremdeles som fremtiden!

Naturmedisinsentralen A/S

kosttilskudd naturmedisin

Elektroniske sigaretter i stedet for snus ved røykeslutt

Et nytt liv med Helsesigaretten

VG melder 30.01.2015 at snus er helseskadelig og avhengighetsskapende. Vi her hos Helsesigaretten har ikke gått ut og advart mot snusbruk tidligere, men må nok gjøre det nå. Snus virker spesielt dumt i forbindelse med røykeslutt – liten vits i å gå fra en skadelig avhengighet til en annen.

Nikotin er avhengighetsskapende og farlig, mye tyder på det, derfor er det viktig at en bruker dette stoffet på en så ufarlig måte som mulig. Her fremstår elektroniske sigaretter av klassisk type som den beste metoden. Liten sjanse for overdosering, lekkasje eller søl. se nærmere på Helsesigaretten – den norskproduserte elektroniske sigaretten.

Naturmedisinsentralen A/S kosttilskudd naturmedisin

Elektroniske sigaretter på Instagram

Helsesigaretten elektronisk sigarett på instagram

Vi har vært trege med å komme oss ut på sosiale media, men vi har nå begynt å vise oss frem forskjellige steder. Prøv gjerne å følge oss på Instagram.
Her finner du fotografier Helsesigaretten har postet

Naturmedisinsentralen A/S 

kosttilskudd naturmedisin

Noen ord om nikotin og elektroniske sigaretter

Helsesigaretten et bedre alternativ

I noen forskjellige brukergrupper og forum knyttet til elektroniske sigaretter kan en lese at elektroniske sigaretter ikke er farlige, og at det er heller ikke nikotin.
Dette er en holdning til elektroniske sigaretter som kan være skadelig på flere måter.

Helsesigaretten mener jo ikke at riktig bruk av en elektronisk sigarett av god kvalitet medfører noen fare, men det er viktig å huske at nikotin er en dødelig gift. Å ha dette i bakhodet er spesielt viktig i forbindelse med barn, som tåler adskillig mindre doser av denne giften enn hva en voksen person gjør.

At nikotin kan vise seg å være mindre farlig enn hva en først antok er allikevel bra.

Fra USA hvor bruken av elektroniske sigaretter med nikotin er mer utbredt rapporteres det om et økende antall forgiftningstilfeller blant barn. Det er derfor viktig at brukere av elektroniske sigaretter er sitt ansvar bevisst, og sørger for at nikotin blir oppbevart og brukt slik at den ikke skader noen.

Vi håper ikke for mange tror at nikotin er ufarlig, og lenker til denne rapporten fra St.Olavs Hospital i Trondheim.

Her kan du lese litt mer om e-væske/e-juice.

Helsesigaretten drives av Naturmedisinsentralen A/S kosttilskudd naturmedisin

En kort oppsummering av WHO FCT COP 6 beslutninger i forhold til elektroniske sigaretter

Helsesigaretten elektronisk sigarett klar for tur

Nå er WHOs COP 6 møte i Moskva avsluttet, og det har ikke kommet noe særlig med meldinger fra dette møtet i media. Før møtet ble det allikevel slått stort opp at elektroniske sigaretter kunne være farlige, og at det ikke syntes at WHO anbefalte bruk av dem.

WHOs angivelige anbefalinger var i stor grad basert på en rapport, en kritisk gjennomgang av rapporten kan leses her.

Rapporten synes på mange måter å fremstille elektroniske sigaretter på en ikke helt balansert måte, og rapporten møtte noe kritikk for dette – ikke bare fra oss.

Innstillingen omkring elektroniske sigaretter som ble levert til WHOs møte i Moskva var derfor mye mer balansert, og vi kunne skrive under på alle forslagene innstillingen presenterte. Med et unntak – vi er uenige i at elektroniske sigaretter skal betraktes som et middel for å slutte å røyke, selv om de selvsagt også kan benyttes til det. Litt mer om innstillingen til møtet kan leses her.

På denne bakgrunnen skulle WHO i Moskva COP 6 gjerne komme med noen beslutninger eller anbefalinger i forhold til elektroniske sigaretter – vi måtte lete litt før vi fant noe der i fra, og vi oppsummerer dette kort her.

Møtet tok for seg flere emner som gjelder tobakk-kontroll, men vi hopper elegant over dem i denne omgang .

WHO FCTC COP 6 Moskva 13. – 18.10.2014

Et UK basert e-sigarett selskap, vi nevner ikke navn, ber WHO FCTC COP 6 å avstå fra å ta noen beslutninger i forhold til elektroniske sigaretter før det foreligger mer forskning omkring effektene. Selskapet påpeker at WHOs troverdighet i denne sak allerede er skadet ved at WHO overser vitenskapelige fakta, og at de derved reverserer kampen mot tobakksskader.

 E-sigaretter er nesten helt sikkert betraktelig mye mindre farlig for mennesker enn sigaretter, selv om de individuelle effekten av e – sigaretter avhenger av omfanget av skadereduksjon, omfanget og virkningen av dual bruk, bruk av e -sigaretter blant ikke-røykere og andre faktorer.

Dette er i korthet konklusjonen fra møtet. Med dual bruk menes det å bruke både elektroniske og vanlige sigaretter om hverandre.

WHO FCTC COP 7 er neste møte hvor WHO vil diskutere elektroniske sigaretter. Beslutningen som fattes på COP 6 er at mer forskning må utføres og samles inn for å fremskaffe et bedre beslutningsgrunnlag til COP 7. Og slik står saken.

Helsesigaretten

Naturmedisinsentralen A/S

kosttilskudd naturmedisin

ENDS rapport av WHO til FCTC 13–18/10-2014 i Moskva

Helsesigaretten elektroniske sigaretter gratis nikotin

Nå nærmer det seg 13. oktober, og WHO FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) skal samles i Moskva for å diskutere tobakkskontroll – som også inkluderer diskusjon omkring kontroll av elektroniske sigaretter.

I den forbindelse har WHO utført en rapport omkring det de kaller ENDS (Electronic Nicotine Delivery Systems). På norsk ville det vel blitt ENLS – men den forkortelsen er ikke like pen. WHO liker nok forkortelsen ENDS, som synes å peke mot det å slutte å røyke. Rapporten heter “Electronic Nicotine Delivery Systems”, og den kan leses på engelsk her.

Rapporten er blitt til etter forespørsel, fra forrige samling i 2012, om å samle evidens omkring helseeffekter fra elektroniske sigaretter. Mye av innholdet i rapporten stammer fra en annen rapport, “E-cigarettes a Scientific-Review”. Denne rapporten kan du lese mer om her.

WHOs rapport til Moskva møtet er allikevel mye mindre bombastisk i sine uttalelser omkring evidens enn “E-cigarettes a Scientific-Review” synes å være, og virker derfor som et mer avveid dokument. For de som er interessert går vi fort gjennom rapporten her.

ENDS rapport av WHO til FCTC 13–18/10-2014 i Moskva

Noe av det første WHO gjør i rapporten er å ta forbehold om at her kan ting endre seg fort, og at dette også gjelder anbefalingene – det er godt å lese. Så beskrives fort hva ENDS er, og utbredelse.

WHO er bekymret for tobakksindustriens engasjement. Vi skulle gjerne like å se mer dokumentasjon omkring dette, men deler jo WHOs bekymringer omkring mulighetene for små og uavhengige produsenter å overleve i et marked dominert av sterke økonomiske interesser.

Rapporten ser i hovedsak på tre spørsmål.

1. Helserisiko for brukere og ikke-brukere

2. Effekt i forhold til røykeslutt

3. Effekt på tobakksregulering og på implementering av WHO FCTC

Helserisiko for brukere og ikke-brukere

Når det gjelder de direkte helseeffektene på brukere og omgivelsene (ikke-brukere) understrekes den store variasjonen når det gjelder innhold av farlige stoffer, og det er nok grunn til å tro at det finnes noen produkter som ikke bør inntas. Like sikkert er det allikevel at noen produkter trygt kan inntas – alle rapportene viser det.

Vi er enige i at dette er bekymringsverdig, men vi synes det er uriktig å bruke dette som argument. Det kan sidestilles med å bruke “kopivarer” i forbindelse med kvalitetsvurdering av Gucci solbriller, eller å bruke prøver fra giftig eller falsk olivenolje i vurderinger omkring om olivenolje skal kunne selges til forbruker.

WHO konkluderer med at i forhold til  helseeffektene på brukere og omgivelsene vet vi lite, men ENDS er mindre giftig enn vanlige sigaretter.

Effekt i forhold til røykeslutt

ENDS har ikke beviselig effekt i forhold til røykeslutt pr. i dag. Dette er nok også dessverre riktig, det er fryktelig langt mellom at du eller noen du kjenner har sluttet å røyke ved hjelp av ENDS – til at ENDS er en medisin mot røyking.

Når det er sagt, så finnes det pr. dags dato ingen vidunder medisin som hjelper deg til å slutte å røyke uten noen form for problemer eller erstatning av gamle vaner. Avhengighetspsykologi er et komplekst område, som heller ikke har noen patentløsninger i dag. ENDS kan allikevel kanskje være med å hjelpe oss til å bedre forstå avhengighetens psykologi.

Vi – med mange andre, ønsker ikke å se ENDS som vare med dokumenterte medisinske effekter, m.a.o. en medisin. ENDS er et nytelses system.

Effekt på tobakksregulering og på implementering av WHO FCTC

WHO er svært opptatt av tobakksregulering og begrensning av skadevirkningene fra tobakk, og det påpekes at i forhold til artikkel 5.2b i WHO FCTC, er nemlig medlemmene forpliktet til å redusere nikotinbruk – uavhengig av nikotinkilde. Norge signerte WHO FCTC den 16/06/2003, og ble medlem den 27/02/2005.

Dette er viktig for det betyr at ENDS i forbindelse med røykeavvenning er greit, men det er ikke bruk av ENDS som nytelsesmiddel. Dette i direkte kontrast til hva vi nettopp hevdet.

ENDS som inngangsportal til, og som re-normalisering av,  vanlige sigaretter blant barn og unge er noe som bekymrer WHO, og hvis det er tilfelle – bekymrer det også oss. Vi synes allikevel dette er en vanskelig diskusjon, ENDS i god utførelse er et tilnærmet skadefritt produkt. Da ENDS også gir de nødvendige dosene med nikotin, og samtidig smaker godt – har vi vanskelig for å se at noen vil gå fra ENDS til vanlige sigaretter eller tobakk i noen særlig grad. Til dere som ikke har røykt tidligere – røyk smaker faktisk helt fælt, og det tar lang tid å venne seg til det.

Vi ønsker en normalisering av bruk av elektroniske sigaretter, men uten at dette skal innebære noen re-normalisering av det å brenne tobakk.

En spørreundersøkelse viser at de fleste ikke vil ha ENDS regulert som medisin eller ikke vet (88%), og at 100% mener det samme  når det gjelder elektroniske sigaretter uten nikotin – men det kan påpekes at 7% allikevel mener de skal reguleres som tobakk.

Helt generelt sier WHO med henvisning til 5.2b at ENDS er greit til røykeavvenning, men ikke som nytelsesmiddel. Videre påpekes det at vi må vite mer om helseeffekter, og at det bør være regulering tilstede som beskytter brukere og omgivelsene, forby helsepåstander som ikke kan dokumenteres – og  eksisterende tobakksregulering bør beskyttes.

Når det gjelder mer spesifikke regulative muligheter gjentas det at helsepåstander i forhold til røykeslutt må kunne dokumenteres på grunnlag av klinisk testing. Klinisk testing har vært et tema spesielt i UK i forbindelse med EU regulering. Kliniske tester er dyre, og vil garantere at det bare er de store selskapene som kan få godkjenning. På den annen side, påstår noen at så og så mange slutter å røyke på grunn av produktet deres, så bør denne påstanden kunne dokumenteres behørig.

Vi synes WHO ha en for snever definisjon av helsepåstander i denne rapporten. Når det gjelder helsepåstander i forbindelse med elektroniske sigaretter, mener vi at den sentrale påstanden er at “elektroniske sigaretter er uskadelige for helsen”. Vi lurer på hvilken dokumentasjon som skulle kreves for en slik påstand – hvilke kliniske tester?

Videre ønskes et forbud mot bruk av ENDS på offentlige steder og innendørs, tanken er jo god – men det er lite som tyder på at det er nødvendig. WHO åpner derfor for at hvis det bevises at passiv røyking ikke er et problem, da er ikke dette forbudet nødvendig lenger.

Markedsføring er et problem fordi det sees som steg på veien mot re-normalisering av vanlige sigaretter. Vi er uenige. Forby de skadelige sigarettene – tillat markedsføring av de ufarlige. Rapporten kommer med spesifikke forslag om merking osv. – og med unntak av hva vi har påpekt tidligere, er det ikke noe av dette som virker umiddelbart urimelig.

Alt i alt virker WHO innstillingen som et balansert dokument, hvis en ser bort i fra en ting – de vil ikke ha ENDS regulert som nytelsesmiddel.

Vi tror og håper at eksisterende butikksalg av både snus og sigaretter setter en effektiv stopper for dette. At WHO har denne innfallsvinkelen er allikevel helt forståelig, vi snakker om verdens helseorganisasjon – vi synes allikevel at det er synd at WHO har denne “smale” innfallsvinkelen. ENDS er etter alle solemerker det tryggeste NDS (Nicotine Delivery System) instrumentet vi har i dag – muligens mindre skadelig enn både snus, nikotin inhalator eller plaster. Vanlige sigaretter nevner vi ikke en gang her – de dreper!

Vennlig hilsen

Helsesigaretten elektronisk sigarett 

Naturmedisinsentralen A/S

kosttilskudd naturmedisin