Vær forsiktig med bruk av e-juice og elektriske sigaretter med smak av mentol

Hånd holder Helsesigaretten

En undersøkelse fra 2014 tar for seg effekten av elektroniske sigaretter på munnhulens miljø. Det blir funnet en svak negativ effekt på munnhulens fibroblaster, men ingen av de forskjellige smaksvariantene gav et statistisk signifikant utslag – med et unntak, smakstilsetninger som inneholdt mentol.

Det frarådes derfor å bruke e-væske og elektroniske sigaretter med mentolsmak, spesielt for dem som lider av periodontitt(betennelse i tannkjøtt).

Helsesigaretten advarer

Helsesigarettens mus i fritt snøsvev

Nye funn viser 5 – 15 ganger mer kreftfremkallende stoff fra uriktig bruk av  elektroniske sigaretter. Bruker du elektroniske sigaretter bør du lese dette.

Det er uklarhet omkring hvor farlig elektroniske sigaretter kan være, og vi får håpe på en snarlig avklaring. Foreløpig er det lite som tyder på at vanlig og fornuftig bruk av elektroniske sigaretter utgjør noen fare, med noen bemerkninger.

At det er forskjell på kvalitet og innhold når det gjelder elektroniske sigaretter viser alle undersøkelser som blir rapportert. Det er beklagelig at det ikke også oppgis hvilke produsenter/varemerker som inneholder disse skadelige stoffene. Det er ikke mange typer elektroniske sigaretter, men de synes å finnes.

Dette problemet kan unngås ved å kjøpe fra pålitelige forhandlere og kilder.  Helsesigaretten garanterer for eksempel at innholdet er laget i Norge og holder medisinsk kvalitet (USP/EP).

Et større problem, og noe som er en stadig bekymring for Helsesigaretten, er utviklingen av kraftigere og kraftigere modeller og varianter av elektroniske sigaretter. Problemet ved disse er den varmen som utvikles ved bruk av slikt utstyr. Da dannes det formaldehyd som er et farlig kreftfremkallende stoff.

Ved omlag 3.3 volt ble det ikke dannet formaldehyd, men ved 5 volt ble det dannet så store mengder formaldehyd at en som bruker elektroniske sigaretter med så høy effekt inhalerer 5 – 15 ganger så mye formaldehyd som en som bruker vanlige sigaretter. Dette er svært viktig å være oppmerksom på.

Som med all forskning er det også her forbehold å ta. Det er hvor varm dampenheten blir som er det avgjørende.

Helsesigaretten  har fått noe kritikk for å være en “liten klassisk elektronisk sigarett”, men det har vært et bevisst valg fra vår side, for i størst mulig grad garantere våre brukere et trygt alternativ til vanlig røyk, Elektroniske sigaretter virker å være et godt alternativ – men da må de brukes riktig.

Helsesigaretten er en elektronisk sigarett med lav spenning (rundt 3.3 volt) og kan derfor trygt brukes som et alternativ til vanlige sigaretter. Den finnes både som e sigarett med nikotin og e sigarett uten nikotin.

Vi håper brukere av elektroniske sigaretter er forsiktige og ikke lar seg lokke av store dampskyer og avansert utstyr. Til effektene av elektroniske sigaretter er nærmere avklart anbefaler vi bruk av utstyr med lav spenning. Vi må advare i forhold til råd som blir gitt i forskjellige fora, og henviser til vår blogg hvor vi presentere informasjon om e sigaretter.

Til tross for dette mulige lille tilbakesteget synes elektroniske sigaretter fremdeles som fremtiden!

Naturmedisinsentralen A/S

kosttilskudd naturmedisin

Elektroniske sigaretter i stedet for snus ved røykeslutt

Et nytt liv med Helsesigaretten

VG melder 30.01.2015 at snus er helseskadelig og avhengighetsskapende. Vi her hos Helsesigaretten har ikke gått ut og advart mot snusbruk tidligere, men må nok gjøre det nå. Snus virker spesielt dumt i forbindelse med røykeslutt – liten vits i å gå fra en skadelig avhengighet til en annen.

Nikotin er avhengighetsskapende og farlig, mye tyder på det, derfor er det viktig at en bruker dette stoffet på en så ufarlig måte som mulig. Her fremstår elektroniske sigaretter av klassisk type som den beste metoden. Liten sjanse for overdosering, lekkasje eller søl. se nærmere på Helsesigaretten – den norskproduserte elektroniske sigaretten.

Naturmedisinsentralen A/S kosttilskudd naturmedisin

Elektroniske sigaretter på Instagram

Helsesigaretten elektronisk sigarett på instagram

Vi har vært trege med å komme oss ut på sosiale media, men vi har nå begynt å vise oss frem forskjellige steder. Prøv gjerne å følge oss på Instagram.
Her finner du fotografier Helsesigaretten har postet

Naturmedisinsentralen A/S 

kosttilskudd naturmedisin

Noen ord om nikotin og elektroniske sigaretter

Helsesigaretten et bedre alternativ

I noen forskjellige brukergrupper og forum knyttet til elektroniske sigaretter kan en lese at elektroniske sigaretter ikke er farlige, og at det er heller ikke nikotin.
Dette er en holdning til elektroniske sigaretter som kan være skadelig på flere måter.

Helsesigaretten mener jo ikke at riktig bruk av en elektronisk sigarett av god kvalitet medfører noen fare, men det er viktig å huske at nikotin er en dødelig gift. Å ha dette i bakhodet er spesielt viktig i forbindelse med barn, som tåler adskillig mindre doser av denne giften enn hva en voksen person gjør.

At nikotin kan vise seg å være mindre farlig enn hva en først antok er allikevel bra.

Fra USA hvor bruken av elektroniske sigaretter med nikotin er mer utbredt rapporteres det om et økende antall forgiftningstilfeller blant barn. Det er derfor viktig at brukere av elektroniske sigaretter er sitt ansvar bevisst, og sørger for at nikotin blir oppbevart og brukt slik at den ikke skader noen.

Vi håper ikke for mange tror at nikotin er ufarlig, og lenker til denne rapporten fra St.Olavs Hospital i Trondheim.

Her kan du lese litt mer om e-væske/e-juice.

Helsesigaretten drives av Naturmedisinsentralen A/S kosttilskudd naturmedisin

En kort oppsummering av WHO FCT COP 6 beslutninger i forhold til elektroniske sigaretter

Helsesigaretten elektronisk sigarett klar for tur

Nå er WHOs COP 6 møte i Moskva avsluttet, og det har ikke kommet noe særlig med meldinger fra dette møtet i media. Før møtet ble det allikevel slått stort opp at elektroniske sigaretter kunne være farlige, og at det ikke syntes at WHO anbefalte bruk av dem.

WHOs angivelige anbefalinger var i stor grad basert på en rapport, en kritisk gjennomgang av rapporten kan leses her.

Rapporten synes på mange måter å fremstille elektroniske sigaretter på en ikke helt balansert måte, og rapporten møtte noe kritikk for dette – ikke bare fra oss.

Innstillingen omkring elektroniske sigaretter som ble levert til WHOs møte i Moskva var derfor mye mer balansert, og vi kunne skrive under på alle forslagene innstillingen presenterte. Med et unntak – vi er uenige i at elektroniske sigaretter skal betraktes som et middel for å slutte å røyke, selv om de selvsagt også kan benyttes til det. Litt mer om innstillingen til møtet kan leses her.

På denne bakgrunnen skulle WHO i Moskva COP 6 gjerne komme med noen beslutninger eller anbefalinger i forhold til elektroniske sigaretter – vi måtte lete litt før vi fant noe der i fra, og vi oppsummerer dette kort her.

Møtet tok for seg flere emner som gjelder tobakk-kontroll, men vi hopper elegant over dem i denne omgang .

WHO FCTC COP 6 Moskva 13. – 18.10.2014

Et UK basert e-sigarett selskap, vi nevner ikke navn, ber WHO FCTC COP 6 å avstå fra å ta noen beslutninger i forhold til elektroniske sigaretter før det foreligger mer forskning omkring effektene. Selskapet påpeker at WHOs troverdighet i denne sak allerede er skadet ved at WHO overser vitenskapelige fakta, og at de derved reverserer kampen mot tobakksskader.

 E-sigaretter er nesten helt sikkert betraktelig mye mindre farlig for mennesker enn sigaretter, selv om de individuelle effekten av e – sigaretter avhenger av omfanget av skadereduksjon, omfanget og virkningen av dual bruk, bruk av e -sigaretter blant ikke-røykere og andre faktorer.

Dette er i korthet konklusjonen fra møtet. Med dual bruk menes det å bruke både elektroniske og vanlige sigaretter om hverandre.

WHO FCTC COP 7 er neste møte hvor WHO vil diskutere elektroniske sigaretter. Beslutningen som fattes på COP 6 er at mer forskning må utføres og samles inn for å fremskaffe et bedre beslutningsgrunnlag til COP 7. Og slik står saken.

Helsesigaretten

Naturmedisinsentralen A/S

kosttilskudd naturmedisin

ENDS rapport av WHO til FCTC 13–18/10-2014 i Moskva

Helsesigaretten elektroniske sigaretter gratis nikotin

Nå nærmer det seg 13. oktober, og WHO FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) skal samles i Moskva for å diskutere tobakkskontroll – som også inkluderer diskusjon omkring kontroll av elektroniske sigaretter.

I den forbindelse har WHO utført en rapport omkring det de kaller ENDS (Electronic Nicotine Delivery Systems). På norsk ville det vel blitt ENLS – men den forkortelsen er ikke like pen. WHO liker nok forkortelsen ENDS, som synes å peke mot det å slutte å røyke. Rapporten heter “Electronic Nicotine Delivery Systems”, og den kan leses på engelsk her.

Rapporten er blitt til etter forespørsel, fra forrige samling i 2012, om å samle evidens omkring helseeffekter fra elektroniske sigaretter. Mye av innholdet i rapporten stammer fra en annen rapport, “E-cigarettes a Scientific-Review”. Denne rapporten kan du lese mer om her.

WHOs rapport til Moskva møtet er allikevel mye mindre bombastisk i sine uttalelser omkring evidens enn “E-cigarettes a Scientific-Review” synes å være, og virker derfor som et mer avveid dokument. For de som er interessert går vi fort gjennom rapporten her.

ENDS rapport av WHO til FCTC 13–18/10-2014 i Moskva

Noe av det første WHO gjør i rapporten er å ta forbehold om at her kan ting endre seg fort, og at dette også gjelder anbefalingene – det er godt å lese. Så beskrives fort hva ENDS er, og utbredelse.

WHO er bekymret for tobakksindustriens engasjement. Vi skulle gjerne like å se mer dokumentasjon omkring dette, men deler jo WHOs bekymringer omkring mulighetene for små og uavhengige produsenter å overleve i et marked dominert av sterke økonomiske interesser.

Rapporten ser i hovedsak på tre spørsmål.

1. Helserisiko for brukere og ikke-brukere

2. Effekt i forhold til røykeslutt

3. Effekt på tobakksregulering og på implementering av WHO FCTC

Helserisiko for brukere og ikke-brukere

Når det gjelder de direkte helseeffektene på brukere og omgivelsene (ikke-brukere) understrekes den store variasjonen når det gjelder innhold av farlige stoffer, og det er nok grunn til å tro at det finnes noen produkter som ikke bør inntas. Like sikkert er det allikevel at noen produkter trygt kan inntas – alle rapportene viser det.

Vi er enige i at dette er bekymringsverdig, men vi synes det er uriktig å bruke dette som argument. Det kan sidestilles med å bruke “kopivarer” i forbindelse med kvalitetsvurdering av Gucci solbriller, eller å bruke prøver fra giftig eller falsk olivenolje i vurderinger omkring om olivenolje skal kunne selges til forbruker.

WHO konkluderer med at i forhold til  helseeffektene på brukere og omgivelsene vet vi lite, men ENDS er mindre giftig enn vanlige sigaretter.

Effekt i forhold til røykeslutt

ENDS har ikke beviselig effekt i forhold til røykeslutt pr. i dag. Dette er nok også dessverre riktig, det er fryktelig langt mellom at du eller noen du kjenner har sluttet å røyke ved hjelp av ENDS – til at ENDS er en medisin mot røyking.

Når det er sagt, så finnes det pr. dags dato ingen vidunder medisin som hjelper deg til å slutte å røyke uten noen form for problemer eller erstatning av gamle vaner. Avhengighetspsykologi er et komplekst område, som heller ikke har noen patentløsninger i dag. ENDS kan allikevel kanskje være med å hjelpe oss til å bedre forstå avhengighetens psykologi.

Vi – med mange andre, ønsker ikke å se ENDS som vare med dokumenterte medisinske effekter, m.a.o. en medisin. ENDS er et nytelses system.

Effekt på tobakksregulering og på implementering av WHO FCTC

WHO er svært opptatt av tobakksregulering og begrensning av skadevirkningene fra tobakk, og det påpekes at i forhold til artikkel 5.2b i WHO FCTC, er nemlig medlemmene forpliktet til å redusere nikotinbruk – uavhengig av nikotinkilde. Norge signerte WHO FCTC den 16/06/2003, og ble medlem den 27/02/2005.

Dette er viktig for det betyr at ENDS i forbindelse med røykeavvenning er greit, men det er ikke bruk av ENDS som nytelsesmiddel. Dette i direkte kontrast til hva vi nettopp hevdet.

ENDS som inngangsportal til, og som re-normalisering av,  vanlige sigaretter blant barn og unge er noe som bekymrer WHO, og hvis det er tilfelle – bekymrer det også oss. Vi synes allikevel dette er en vanskelig diskusjon, ENDS i god utførelse er et tilnærmet skadefritt produkt. Da ENDS også gir de nødvendige dosene med nikotin, og samtidig smaker godt – har vi vanskelig for å se at noen vil gå fra ENDS til vanlige sigaretter eller tobakk i noen særlig grad. Til dere som ikke har røykt tidligere – røyk smaker faktisk helt fælt, og det tar lang tid å venne seg til det.

Vi ønsker en normalisering av bruk av elektroniske sigaretter, men uten at dette skal innebære noen re-normalisering av det å brenne tobakk.

En spørreundersøkelse viser at de fleste ikke vil ha ENDS regulert som medisin eller ikke vet (88%), og at 100% mener det samme  når det gjelder elektroniske sigaretter uten nikotin – men det kan påpekes at 7% allikevel mener de skal reguleres som tobakk.

Helt generelt sier WHO med henvisning til 5.2b at ENDS er greit til røykeavvenning, men ikke som nytelsesmiddel. Videre påpekes det at vi må vite mer om helseeffekter, og at det bør være regulering tilstede som beskytter brukere og omgivelsene, forby helsepåstander som ikke kan dokumenteres – og  eksisterende tobakksregulering bør beskyttes.

Når det gjelder mer spesifikke regulative muligheter gjentas det at helsepåstander i forhold til røykeslutt må kunne dokumenteres på grunnlag av klinisk testing. Klinisk testing har vært et tema spesielt i UK i forbindelse med EU regulering. Kliniske tester er dyre, og vil garantere at det bare er de store selskapene som kan få godkjenning. På den annen side, påstår noen at så og så mange slutter å røyke på grunn av produktet deres, så bør denne påstanden kunne dokumenteres behørig.

Vi synes WHO ha en for snever definisjon av helsepåstander i denne rapporten. Når det gjelder helsepåstander i forbindelse med elektroniske sigaretter, mener vi at den sentrale påstanden er at “elektroniske sigaretter er uskadelige for helsen”. Vi lurer på hvilken dokumentasjon som skulle kreves for en slik påstand – hvilke kliniske tester?

Videre ønskes et forbud mot bruk av ENDS på offentlige steder og innendørs, tanken er jo god – men det er lite som tyder på at det er nødvendig. WHO åpner derfor for at hvis det bevises at passiv røyking ikke er et problem, da er ikke dette forbudet nødvendig lenger.

Markedsføring er et problem fordi det sees som steg på veien mot re-normalisering av vanlige sigaretter. Vi er uenige. Forby de skadelige sigarettene – tillat markedsføring av de ufarlige. Rapporten kommer med spesifikke forslag om merking osv. – og med unntak av hva vi har påpekt tidligere, er det ikke noe av dette som virker umiddelbart urimelig.

Alt i alt virker WHO innstillingen som et balansert dokument, hvis en ser bort i fra en ting – de vil ikke ha ENDS regulert som nytelsesmiddel.

Vi tror og håper at eksisterende butikksalg av både snus og sigaretter setter en effektiv stopper for dette. At WHO har denne innfallsvinkelen er allikevel helt forståelig, vi snakker om verdens helseorganisasjon – vi synes allikevel at det er synd at WHO har denne “smale” innfallsvinkelen. ENDS er etter alle solemerker det tryggeste NDS (Nicotine Delivery System) instrumentet vi har i dag – muligens mindre skadelig enn både snus, nikotin inhalator eller plaster. Vanlige sigaretter nevner vi ikke en gang her – de dreper!

Vennlig hilsen

Helsesigaretten elektronisk sigarett 

Naturmedisinsentralen A/S

kosttilskudd naturmedisin

Helsesigarettens gjennomgang og kommentarer til rapporten «E-Cigarettes – A Scientific Review»

Elektroniske sigaretter under lupen

Helsesigarettens gjennomgang og kommentarer til rapporten «E-Cigarettes – A Scientific Review»

Rapporten «E-Cigarettes – A Scientific Review» av Rachel Grana, Neal Benowitz, og Stanton A. Glantz, og deres konklusjoner i denne, er i vår og sommer blitt presentert i media over hele verden som WHOs anbefalinger i forhold til bruk av elektriske/elektroniske sigaretter.

Rapporten har fått et visst gjennomslag – og i noen land har mange blitt skremt bort fra å bruke elektriske/elektroniske sigaretter, med henvisninger til for eksempel skader på foster i mors liv.

Helsesigaretten er et forsøk på å gi helseeffekter for blant andre røykere, og vi ser derfor svært alvorlig på de påstandene som fremsettes i forbindelse med anbefalingene om regulering av elektriske/elektroniske sigaretter.

Vi ser selvsagt behovet for regulering av nikotinholdige produkter, men det er et stort sprang mellom dette og påstander om elektriske/elektroniske sigaretter kan ha spesifikke fosterskadende effekter.

Helsesigaretten er basert på at de eventuelle påstandene som fremsettes i rapporten ikke er riktige, eller i det minste at Helsesigaretten kan være et svar på dem – og gjøre dem uriktige.

Vi ble derfor nødt til å gå grundig gjennom rapporten, for å se på hvor alvorlig dette virkelig var, og hva WHO bygget sine anbefalinger på.

Rapporten er en form for systematisk oversikt over forskingen som finnes på området, og dette burde være et godt utgangspunkt. Karl Erik Lunds rapport om elektriske/elektroniske sigaretter er for eksempel også en slik type oppsummering av forskning, men disse to rapportene kommer til merkverdig forskjellige konklusjoner.

Her kan vi forresten rydde opp i den første misforståelsen, leses Grana, Benowitz, og Glantzs rapport mellom linjene, så anbefaler også den bruk av elektriske/elektroniske sigaretter fremfor vanlige sigaretter. Det finnes til og med et eget avsnitt for praktiserende leger om hvordan å anbefale bruk av disse sigarettene for pasienter som ønsker å slutte å røyke – selv om avsnittet er passe tynt.

Forskjellen mellom Lunds, og Grana, Benowitz, og Glantzs rapporter, synes derfor på mange måter fokuset. Hvor Lund er glad for at det finnes et sunnere alternativ til røyking, synes Grana, Benowitz, og Glantz bekymret over det omfanget bruken av elektriske/elektroniske sigaretter har fått – og hvor lite regulert markedet er.

Rapportens introduksjon

« E-Cigarettes A Scientific Review» starter med en rask introduksjon og en sammenfatning. Det er nok typisk er denne delen av rapporten de forskjellige journalistene og media har forholdt seg til. Nyansene kommer selvsagt ikke frem her.

Introduksjonen er litt betenkelig, for etter en rask presentasjon av hva en elektrisk sigarett er, går forfatterne rett over til å fortelle at det er de store tobakkselskapene som står bak de elektriske sigarettene. De maler et bilde av at vi er på vei tilbake til det «fæle» 50-tallet.

Denne påstanden virker svært tvilsom.

De to henvisningene som oppgis som dokumentasjon på dette, er til en rapport de samme forfatterne selv har skrevet – og en artikkel en Internet journalist har publisert i en ikke-faglig Internett publikasjon.

Hadde de hatt noen dokumentasjon for disse påstandene omkring tobakkselskapenes engasjement, skulle en tro de hadde lagt den frem. Det har de ikke gjort. Og den skulle ikke være så vanskelig å frembringe.

Det neste de sier er riktig, det har vært en stor økning i bruken av elektroniske/elektriske sigaretter – og det finnes uavklarte spørsmål omkring helseeffekter.

De påstår videre at bruk av både elektriske sigaretter og vanlige sigaretter er utbredt. Referansene her er flere, men synes å dreie seg om enkle spørreundersøkelser, publisert i fagblader. Det kan nok være riktig at noen bruker begge deler, men at dette skulle være noe stort moment stiller vi oss undrende til.

Det påpekes at elektriske sigaretter bør være trygge, både individet og befolkningen må beskyttes mot skader.

Og de påstår igjen at det er de store tobakkselskapene som står bake dette. Denne gang uten henvisninger.

Litt rart er det når forfatterne hevder at det ikke finnes bevis for at elektriske sigaretter har positive helseeffekter,  for hele rapporten deres presenterer jo bare funn etter funn – hvor elektriske sigaretter er så mye bedre for helsen enn de ordinære sigarettene er.

Selv om dokumentasjonen ikke er perfekt – så peker den entydig i en retning. Forfatternes introduksjon får det til å fremstå som om retningen er motsatt av hva den virkelig er.

Det hele avsluttes med anbefalingene i kortform – men de hopper vi over her, og sparer til slutt.

Rapportens metoder

Måten forfatterne har funnet frem til den forskningen de støtter seg til beskrives. Heller her er det ikke mye å kommentere, dette er for teknisk interesserte – men dette er samtidig også en svært viktig del av en slik rapport.

Metodene de har brukt synes temmelig standard, men er svært lite grundig beskrevet. De har heller for eksempel ikke foretatt noen eksplisitt kvalitetsvurdering av undersøkelsene de beskriver.

Rapporten virker derfor ikke som en veldig god systematisk oversikt.

Rapporten om produktet

Et par avsnitt beskriver kort hva elektriske/elektroniske sigaretter er, og hvordan de markedsføres. Vi går ikke nærmere inn på hva elektriske/elektroniske sigaretter er for noe, da dette regnes som kjent, vi synes allikevel det er nødvendig å nevne såkalte «mods».

«Mods» blir ikke diskutert noe særlig i rapporten, men dette er forskjellige typer for modifikasjoner av elektriske/elektroniske sigaretter.

«Mods» kan være ferdige fra fabrikk, eller modifiseres av bruker – som oftest en kombinasjon. Vi skal ikke gå i detaljer, men det dreier seg i hovedsak om å øke spenningen i den elektriske/elektroniske sigaretten, for å få mer damp. Dette gjøres på flere måter, for eksempel større batteri, variabel spenning eller høyere motstand i veketråden. Et annet aspekt ved «mods», er å bygge «veker» selv, i forbindelse med veketråd med høy motstand. Dette høres avansert ut, og det er en avansert teknikk, en hobby.

Rapporten om markedsføring og media

Det kan videre nevnes at rapportens forfattere er bekymret for at markedsføring av elektriske/elektroniske sigaretter kan «trigge» røyking av vanlige sigaretter, og det presenteres en rapport som kanskje kan støtte dette synet.

Når folk som røyker ser bilder av folk som bruker elektriske sigaretter – så tenker mange av disse folkene på røyking.

Men de tenker også på det å slutte å røyke.

Noen klare resultater foreligger ikke. Dette dreier seg uansett om effekten av markedsføring av elektriske/elektroniske sigaretter, ikke om effekten av sigarettene, eller om de er skadelige.

I utgangspunktet er nok dessverre all markedsføring skadelig, hvis den virker. Den kan få deg til å tro ting som ikke nødvendigvis er riktig, eller heldig for deg.

Rapporten om bruk

Hvor mange som bruker elektriske/elektroniske sigaretter er tema for neste avsnitt, og bruken øker. Det er kanskje ikke så rart.

Flere menn enn kvinner har kjennskap til elektriske/elektroniske sigaretter, men flere kvinner enn menn prøver dem.

De fleste som bruker elektriske/elektroniske sigaretter er røykere, med eks-røykere på en god annenplass.

Forskningen finner at det er for å slutte å røyke, eller for å kutte ned på røykingen, at de fleste benytter elektriske/elektroniske sigaretter, og dette passer jo fint inn med hvem som bruker dem.

Det presenteres flere resultatene i forhold til bruken av elektriske/elektroniske sigaretter, og i korthet er det helst de som røyker fra før av som vil prøve dem, men det er også noe bruk av elektriske/elektroniske sigaretter blant tidligere ikke-røykere. Nå må allikevel ikke dette tolkes dit hen at ikke-røykerne har blitt røykere.

Rapporten om E-væske og damp

Neste seksjon dreier seg om innholdet i de elektriske/elektroniske sigarettene, og det er denne delen av rapporten vi synes er viktigst. Det er her det kan avklares om elektriske/elektroniske sigaretter er farlige, og i så tilfelle, hvor farlige de er.

Kjemisk sammensetning

Tittelen er noe misvisende, da avsnittet beskriver noen vitenskapelige funn, og ikke den kjemiske sammensetningen av e-væsken, den væsken som utgjør innholdet i en elektrisk/elektronisk sigarett – og som fordampes ved bruk.

Forfatterne påpeker at det ofte er dårlig samsvar mellom deklarert og faktisk innhold av nikotin i noen e-væsker.

De finner at du får i deg en del mindre nikotin ved hvert drag av en elektrisk/elektronisk sigarett, enn ved tilsvarende drag av en vanlig sigarett.

Vi vil allikevel nevne at vår erfaring er at e-væske med nikotinstyrker på over 20mg/ml ofte oppleves som ubehagelig – også av innbitte røykere. Men dette er nok en smakssak.

Alt i alt synes vi at det er bra at de elektriske/elektroniske sigarettene ikke representerer noen typisk fare for overdosering av nikotin. Og det er nok mange som vil være enige i at det er fint å få i seg minst mulig av denne giften.

Det som ikke er like bra er at det er stor forskjell i hvor mye nikotin de forskjellige elektriske/elektroniske sigarettene gir fra seg. Som nevnt er det ikke farlig å få i seg for lite nikotin, men resultatene viser en for stor variasjon blant produktene – som nok ofte gjenspeiler varierende kvalitet.

Noen spesiell fare for overdosering synes ikke, men nå vil vi igjen nevne de såkalte «mods». Helsesigaretten ser ikke «mods» som noen direkte fare, men mener brukerne bør være oppmerksomme på, at ved bruk av slike kan en oppnå helt andre doseringer av både nikotin og eventuelle andre stoffer. Her synes en fare for overdose å absolutt kunne være til stede.

Det presenteres en tabell som sammenligner innhold av farlige stoffer i elektriske/elektroniske sigaretter, vanlige sigaretter og nikotin-inhalatorer. Det er jo dette som er selve sakens kjerne. Men resultatene virker helt ubrukelige. Dessverre.

Her synes det nødvendig å gjennom alle de rapportene som « E-Cigarettes A Scientific Review» baserer seg på, for å prøve å sette dem sammen på nytt. Det kan vi ikke gjøre her og nå, det er et tidkrevende prosjekt.

Hva forfatterne allikevel kan si, er at dampen fra noen elektriske/elektroniske sigaretter inneholder noen farlige stoffer. Noen av stoffene vet vi er kreftfremkallende, og noen er bare farlige – hvis det gjør saken bedre.

Dette er trist, men variasjonen mellom sigarettene er stor – noen kan nok være helt ufarlige, og andre kan nok som nevnt være temmelig skadelige.

At WHO blant andre på dette grunnlag ønsker å se en regulering, eller kanskje en form for kvalitetskontroll av elektriske sigaretter, er helt forståelig.

Det er allikevel ikke bare når det gjelder elektriske/elektroniske sigaretter at det finnes manglende reguleringer og/eller dårlige og skadelige produkter. Skadelige produkter er skadelige produkter – uansett vareklasse.

Det er derfor Helsesigaretten har lagt så mye arbeid ned i å lage et trygt produkt, at det er derfor vi lager det i Norge. Vi må også få understreke at det er viktig hvem du kjøper de elektriske/elektroniske sigarettene fra, at du kan stole på dem, at de vet hva de gjør.

Cytotoksisitet

I korthet er cytotoksisitet betegnelse på hvor giftig et stoff er for en celle, og dette sier jo noe om hvor farlig et stoff er – og om hva det kan brukes til, men det er en annen sak. Stort sett kan vi si at ting vi inntar ikke bør skade celler.

Det første som kan fastslås er at nikotin ikke er cytotoksisk. Det er bra.

Videre virker det som om cellene i lungene er minst påvirkelige av stoffer fra elektriske/elektroniske sigaretter, mens stamceller er mest påvirkelige.

Det er på grunn av dette at påstanden om fosterskader fremsettes – men dette grunnlaget virker temmelig tynt.

Det som er verd å merke seg er at cytotoksisiteten synes her knyttet til antall og konsentrasjon av smaksstoffene i de elektriske/elektroniske sigarettene. En undersøkelse hos en produsent finner bare cytotoksiske effekter i forhold til elektriske/elektroniske sigaretter med kaffesmak hos denne produsenten. Andre produsenter har cytotoksisitet knyttet til andre smaker.

Det er derfor Helsesigaretten har så stort fokus på smaksstoffene, og får dem spesialprodusert i Europa. Våre produsenter undrer seg ofte over våre knallharde krav, men vi står på vårt.

Vi vil allikevel berolige alle med at vi holder på å bearbeide en rapport av høyere kvalitet – hvor forfatterne ikke finner noen skadevirkninger eller bekymringer knyttet til smaksstoffene. Denne rapporten vil vi presentere på norsk senere. Rapporten er faktisk også en del av datamaterialet i «E-Cigarettes – A Scientific Review», men det refereres bare til tittel – ikke innhold.

Passiv røyking

Når det gjelder passive røyking er data noe uklare. Det kommer nikotin i luften også fra elektriske/elektroniske sigaretter, men omlag halvparten så mye som fra en vanlig sigarett. Det er ikke grunn til å tro at disse nivåene med nikotin er skadelige, det er jo forbrenningsproduktene fra den vanlige sigaretten som utgjør faren ved passiv røyking.

I forhold til passiv røyking synes elektriske/elektroniske sigaretter uskadelige.

Det må allikevel avklares om nikotinen som avgis til luften er skadelig for dem som oppholder seg i nærheten.

Videre avgir elektriske/elektroniske sigaretter som inneholder skadelige stoffer, også disse stoffene til den omgivende luften. Det er ikke bra, men må knyttes til kvaliteten på den elektriske/elektroniske sigaretten – og ikke til elektriske/elektroniske sigaretter generelt.

Her kan vi igjen bare gjenta det som ble nevnt i forhold til cytotoksisitet, bruk bare produkter du mener du kan stole på. Ikke vær ukritisk. Tenk på de rundt deg, tenk på deg selv.

Men vi kan også igjen allikevel berolige alle med at vi holder på å bearbeide en rapport av høyere kvalitet – hvor forfatterne ikke finner noen passiv røyking fra elektriske sigaretter, og ser på dette som et «ikke-problem». Denne rapporten vil vi presentere på norsk senere. Og som ovenfor – rapporten er faktisk også en del av datamaterialet i «E-Cigarettes – A Scientific Review», men det refereres bare til tittel – ikke innhold.

Partikulære tema

For moroskyld har forfatterne kalt neste kapittel i rapporten for «partikulære tema», og tema er partikler. Små partikler, som for eksempel i damp, kan kjemisk være svært komplekse substanser og utvise stor variasjon. Det er allikevel lite kjent hvilken effekt partikkelstørrelse har i forhold til for eksempel hvor giftig et stoff er, men det synes allikevel som om små partikler fra tobakksrøyk og annen luftforurensning kan bidra til for eksempel lunge, hjerte- og karsykdommer.

Det er uklart om elektriske/elektroniske sigaretter bidrar til luftforurensning av denne type, men størrelse og antall partikler synes å være nokså likt vanlige sigaretter. Dette virker ikke umiddelbart riktig, her må det også være store forskjeller mellom typer av elektriske/elektroniske sigaretter, og hvordan de brukes. Tenk på at elektriske/elektroniske sigaretter bare avgir omlag halvparten så mye nikotin til omgivelsene, og at den ikke avgir noen damp når den ikke brukes – i motsetning til vanlige sigaretter. Disse resultatene virker uklare, og må nok vurderes mer nøye. Spesielt når antall partikler er knyttet til mengden nikotin i den elektriske/elektroniske sigaretten, men ikke til mengden smaksstoffer.

Ellers er det også klart at hvilken type partikler det er snakk om er svært viktig, og elektriske/elektroniske sigaretter inneholder uansett færre skadelige partikler.

Når det gjelder partiklenes opptak i organismen, så opptas noe færre partikler ved bruk av elektriske/elektroniske sigaretter, enn ved bruk av vanlige sigaretter.

Forfatterne er også bekymret for avgasser fra metaller i elektriske/elektroniske sigaretter, dette kan knyttes til avsnittet om e-væskens kjemiske sammensetning, hvor det blir funnet slike skadelige metaller i dampen fra noen elektriske/elektroniske sigaretter. Vi har påpekt tidligere at det er viktig å benytte produkter av god kvalitet, og regner ikke dette som et problem som kan knyttes til elektriske/elektroniske sigaretter, men som skal knyttes til kvalitet.

Forfatterne konkluderer med at dampen i hvertfall består av mer enn bare vann – men det kan vel ingen på alvor ha trodd? Vann utgjør jo maksimalt 10% av e-væsken.

Men gjen kan vi berolige med at vi holder på å bearbeide en rapport av høyere kvalitet – hvor forfatteren ikke finner noen “avgasser” fra elektriske sigaretter. Denne rapporten vil vi presentere på norsk senere. Rapporten er som nevnt en del av datamaterialet i «E-Cigarettes – A Scientific Review», men det refereres som nevnt bare til tittel – ikke innhold.

Nikotinabsorpsjon

Som tidligere nevnt får en i utgangspunktet i seg mindre nikotin fra en elektriske/elektroniske sigaretter, enn fra vanlige sigaretter, men dette har endret seg noe. Både ved hjelp av å tilpasse dampingen slik at en får i seg det en trenger av nikotin, og ved bruk av nyere modeller elektriske/elektroniske sigaretter eller «mods», tilnærmer elektriske/elektroniske sigaretter seg vanlige sigaretter når det gjelder hvor mye nikotin den elektriske/elektroniske sigaretten leverer.

Elektriske/elektroniske sigaretter letter, og kan helt fjerne, symptomene knyttet til avvenning fra vanlige sigaretter.

Effekt på helsen

Nå konsentrerer forfatterne seg om helseeffekter fra elektriske/elektroniske sigaretter, og presenterer de to hovedbestanddelene i e-væske, Propylen Glykol (PG) og Vegetabilsk Glyserin (VG). Dette virker litt rotete, da disse stoffene burde kanskje heller vært presentert tidligere i rapporten, i avsnittet om e-væskens komposisjon.

Uansett så kan det fastslås fra sikkerhetsdatablader (MSDS) at PG ikke anbefales inhalert over lengre tid, at den kan føre til irritasjon i øvre luftveier og lunger. Videre kan det dannes Propylen Oksid når PG varmes opp til for høy temperatur.

VG er mindre irriterende for slimhinner og lignende, men også VG kan omdannes til et kreftfremkallende stoff (Acrolein) ved kraftig oppvarming. Om dette hersker det ingen tvil, når dette er sagt må det allikevel skytes inn at e-væske ikke skal bli så varm at dette skjer.

Noen reagerer negativt på PG, og av og på e-væske helt generelt – til disse er det bare å si;  hold dere langt unna.

Og de som benytter elektriske/elektroniske sigaretter bør være oppmerksomme på at noen kan være svært følsomme – ta hensyn til dette når det er nødvendig.

Forfatterne nevner at store helseskader har oppstått på grunn av elektriske/elektroniske sigaretter, de nevner eksplosjoner og brann. Av andre helseskader nevnes irritasjon i øvre luftveier og øyne, hoste, kvalme og oppkast.

Med tanke på at de store helseskadene er knyttet til dårlige batterier og feil bruk/ødelagt utstyr, virker ikke alvorligheten av helseeffekter særlig stor.

Men vi kan igjen understreke at behovet for å bruke utstyr av en viss kvalitet absolutt synes å være tilstede.

Det er mulig at luftveiene kan bli noe trangere på grunn av den nevnte irritasjonen fra Propylene Glykol, men dette er langt fra sikkert.

Det som er sikkert er at elektriske sigaretter ikke på noen måte reduserer pusten slik vanlige sigaretter gjør. Bruk av elektriske sigaretter medfører heller ikke en påfølgende økning av antall hvite blodlegemer, med tilhørende inflammatoriske prosesser, som knyttes til hjerte– og karsykdommer.

Det er også funnet indikator på inflammasjon i lungene etter bruk av elektriske sigaretter med nikotin, men ikke etter bruk av elektriske sigaretter uten nikotin. Kanskje nikotinen ikke er så uskadelig allikevel? Mer forskning er nødvendig.

Alt i alt er ikke resultatene når det gjelder helseskader fra elektriske sigaretter heller særlig avskrekkende, kanskje heller tvert i mot. Med unntak av å få deler av ansiktet sprengt bort da – men dette er svært uvanlig å oppleve, det er nok større sjanse for at du plutselig får et fly i hodet.

Effekt på det å slutte å røyke

Dette sier ikke så mye om hvor farlige elektriske/elektroniske sigaretter er, men mange tror og føler at elektriske/elektroniske sigaretter er et godt alternativ til andre former for Nikotin Erstatnings Terapi (NET) som for eksempel nikotinplaster, tyggegummi o.l.

Elektriske/elektroniske sigaretter blir også ofte markedsført som dette.

Det finnes noen undersøkelser omkring dette, men heller ikke her er det mange å støtte seg til.

Vi skal ikke bli for tekniske, men det må kommenteres at når rapportens forfattere bruker gjennomsnittet av tre undersøkelser, for så å beregne en odds ratio (OR) på grunnlag av dette, må det sies å være en faglig sett tvilsom fremgangsmåte.

Elektriske sigaretter synes allikevel ikke ved første øyekast å være et vidundermiddel mot det å røyke, hvis vi ser bort i fra at hvert eneste drag du tar fra en elektrisk/elektronisk sigarett, samtidig gjør at du ikke røyker.

Vi ser ikke elektriske/elektroniske sigaretter så mye som middel til avvenning fra røyking, men som en medisin mot vanlige sigaretter. Ved hjelp av elektriske/elektroniske sigaretter kan en fortsette å nyte nikotin på den gamle måten – men uten de gamle ulempene.

WHOs anbefalinger dreier seg om helseeffekter av elektriske sigaretter, og ikke om hvorvidt de er en medisin mot det å røyke.  Å slutte å røyke er en klar helseeffekt – eller vil i det minste ha klare helseeffekter.

Til tross for dette mener vi at de helseeffektene som kommer fra inhalasjon av e-væske er noe helt annet enn de helseeffektene som oppstår ved bruk av elektriske sigaretter for å slutte å røyke.

En viss sammenheng finnes allikevel, for eksempel i avveiningen om elektriske sigaretter er ufarlige nok til å rettferdiggjøre bruk av dem i forbindelse med røykeslutt – og det er jo denne avveiningen WHO prøver å gjøre.

Vi går ikke nærmere inn på elektriske sigarretters effekt i forhold til røykeslutt her. Vi er klar over at mange er opptatt av dette, og vi vil komme tilbake til det.

Helsesigaretten er opptatt av å gjøre elektriske sigaretter så ufarlige å bruke, at helsegevinstene blir enda større i forbindelse med røykeslutt, og vi tar vi dette som en eventuell positiv bieffekt.

Rapporten om helseimplikasjoner fra reduksjon av antall vanlige sigaretter i forbindelse med bruk av både elektriske og vanlige sigaretter.

Helsesigaretten hevder at hvert trekk du tar fra en elektrisk sigarett, er spart helse. Det er allikevel synd at de store helseeffektene er knyttet til hvor lenge du har røykt vanlige sigaretter – ikke hvor mange vanlige sigaretter du har røykt.

1 – 4 sigaretter dagen er farlig nok det.

Hvis elektriske sigaretter fører til forlenget bruk av vanlige sigaretter, som foreksempel hvis du røyker noen vanlige, noen elektriske – og tenker at «nå kan jeg fortsette å røyke litt vanlige sigaretter litt lenger». Da gjør du noe dumt.

Til alle røykere er det bare en ting å si, du må slutte med vanlig røyk nå!

Vi beklager å høres moralistiske ut – men dette er den bitre sannhet. Hvis du vil unngå en tidligere død.

At rapportens forfattere bruker dette som et motargument til bruk av elektriske sigaretter er allikevel rart. Det er all grunn til å tro at hvis elektriske sigaretter hadde blitt godkjent av myndighetene som et mindre skadelig nikotinprodukt – så ville bruken av dem ha steget betraktelig, og erstattet bruk av vanlige sigaretter. Og rapporten hevder at dette nok ville gitt positive helseeffekter.

Å knytte effekter fra bruk av vanlige sigaretter, til helseeffekter fra elektriske sigaretter, finner vi uansett svært upassende og uvitenskapelig. I hvertfall på denne måten.

Rapporten om hva å si til pasienter i forbindelse med E-sigaretter og røykeslutt

Vi går heller ikke gjennom dette i detalj her, men vi noterer oss at forfatterne uten omsvøp hevder at Varenicline og Bupropion er tryggest og best hvis du vil slutte å røyke.

De bruker en eneste rapport som bevis på dette. Til å gi seg ut for å være en systematisk oversikt type rapport, er dette usedvanlig svakt.

Rådene som så presenteres tar utgangspunkt i at elektriske sigaretter er farlige – og at folk må holde seg borte fra dem. Rådene preges av dette, og virker lite seriøse.

For eksempel ville vi funnet det på sin plass, å råde leger som vil kunne anbefale pasienter å benytte elektriske sigaretter, når alt annet har feilet – til å finne frem til et produkt de synes de kan anbefale pasienten, ut i fra trygghets-hensyn.

Helsesigaretten legger ikke skjul på at vi sikter mot å bli et slikt produkt.

Rapporten om tobakkindustriens engasjement

Dette har jo heller ikke noe med skadevirkningene av elektriske sigaretter å gjøre, men vi er sikre på at tobakksindustrien har mange fiender i WHO – derfor tror vi at tobakksindustrien gleder seg over at de plutselig nå har fått sammenfallende interesser i kampen mot elektriske sigaretter.

Selv om rapporten prøver å fremstille det som om tobakksindustrien er tungt involvert, synes belegget for dette å være fraværende. Farer ved snus bringes inn som argument mot elektriske sigaretter.

Videre snakkes det om tobakksindustriens retorikk, uten at dette kobles direkte til elektriske sigaretter. Tobakksindustrien støtter «retten til å røyke» foreninger osv., men heller ikke dette knyttes til elektriske sigaretter.

Det hele er passe uklart, men får det hele til å fremstå som om elektriske sigaretter er tobakksindustriens nye spydspiss. Vi stiller oss svært tvilende til dette. Her bygges det korthus. Som nevnt i forbindelse med introduksjonen, er dokumentasjonen på dette syltynn – og synes preget av tro.

Det som er sikkert er at elektriske sigaretter har frembragt et hav av nye aktører på markedet, som rapporten sier, preges jo nettopp markedet av forskjellige produkter. Med forskjellig kvalitet. Vi kan ikke se at dette bekrefter tobakksindustriens angivelige engasjement.

Noen av de store tobakksprodusentene står bak noen av typene elektriske sigaretter.  Vi synes det er bra at de gjør dette, at de går over til å lage mer sunne alternativer.

Men vi synes den fineste muligheten som åpnet seg da de elektriske sigarettene kom – er muligheten for små produsenter å gå den etablerte og skadebringende tobakksindustrien på klingen, som foreksempel Helsesigaretten vil gjøre.

Rapporten om gjeldende globalt regelverk

Dette hopper vi også elegant over. Regelverk i USA, EU, og UK blir kort presentert. For de interesserte kan  hele rapporten leses her  – og her  finnes også regelverket. Rapporten er dessverre på engelsk.

Rapportens anbefalinger

Her kommer de berømte anbefalingene, og vi gjengir dem med korte kommentarer.

Først gjentar forfatterne at elektriske sigaretter er farlige, dette er feil, eller i det minste svært upresist.

Vi kan allikevel skrive under på at noen elektriske sigaretter er farlige – og noen former for bruk kan være farlige. Men det gjelder jo alt.

 • Forby bruk av elektriske sigaretter der vanlige sigaretter er forbudt.

Vi må nesten bare spørre om hvorfor det? En kan like godt foreslå å forby å drikke brus der det er forbudt å drikke alkohol. Det kan godt være det hadde vært fornuftig – men er det ikke litt vel strengt?

 • Forby salg av elektriske sigaretter til mindreårige og i automater.

Sukk. Dette blir nesten for dumt. Det er ikke lov å selge nikotinholdige produkter til mindreårige de fleste steder i verden. De steder hvor mindreårige kan kjøpe nikotinholdige produkter – er det bedre at de kjøper elektriske sigaretter. Dette er også WHO enige i.

 • Forby reklame for elektriske sigaretter.

Dere skjønner hvor partiske vi er i denne saken, vi vil reklamere – men avstår fra å kommentere.

 • Forby «dual markedsføring» hvor det finnes elektronisk og ordinær variant av samme sigarett.

Helsesigaretten er helt enig. Forby dette – slutt å røyke!

 • Forby gode smaker.

Helsesigaretten er helt uenig. Vi mener at elektriske sigaretter uten nikotin er sunnere enn både brus og kaker, og vi ser frem til en tid hvor folk kan nyte smaker og lukter uten noen av de skadevirkninger som du for eksempel får når du drikker en brus.

 • Forby påstander om effekt i forhold til røykeslutt før dokumentasjon på dette fremlegges.

Her er vi litt delte i meningene våre – men alle påstander må kunne dokumenteres. Kravene til medisinsk dokumentasjon er høye.

På den annen side er effektene av elektriske sigaretter på røykeslutt dokumentert – og positive effekter finnes.

 • Forby alle påstander om helseeffekter før godkjent av godkjenningsmyndigheter.

Her er vi også litt delte i meningene, det hadde vært fint med godkjenning – men vi har prøvd så godt vi kan få godkjenning i Norge for produktet vårt, og ingen myndighet vil ha noe med det å gjøre. Vi har derfor måtte fungere som vårt egen godkjenningsinstans – men vi har heldigvis ganske høy kompetanse.

 • Etabler standarder for ingredienser og funksjon.

Vi kunne ikke vært mer enige – og vi prøver å sette standarden.

Disse anbefalingene mener forfatterne bør kobles til annen tobakksbruk begrensende tiltak, for at elektriske sigaretter skal ha noen effekt på å slutte å røyke.

Faktisk virker det som om forfatterne mener at elektriske sigaretter snarere forlenger bruken av vanlige sigaretter, enn å avslutte denne bruken.

Dette finner vi vanskelig å tro. Siste ord er uansett ikke sagt.

Rapportens konklusjon

Forfatterne er udelt negative, nok en gang trekkes tobakksindustrien og dennes angivelige engasjement frem – og de hevder at selv om mange bruker elektriske sigaretter til å slutte å røyke, så er det mange som bruker dem for å omgå røykelovene. Og at mange bruker begge deler, slik at de forlenger lidelsene sine, mens de forkorter livet. Dette kan ikke dokumenteres.

Rapporten skulle være en systematisk oversikt, men minner mest om et korthus, når forfatterne hevder at så mange som en tredjedel av e-sigarettbrukerne er ikke–røykere. Dette er funnet i en studie vi ikke kjenner kvaliteten til, og slik gjengivelse av et enkelt resultat har lite med hverken forskning eller systematisk oversikt å gjøre.

Forfatterne sier at elektriske sigaretter kan gjøre byrden større for helsevesenet – på grunn av skadevirkningene fra dem. Dette er igjen en helt udokumentert påstand, med liten eller ingen støtte i funn, fra hverken denne rapporten – eller andre rapporter om emnet.

I det hele er konklusjonen forfatterne gjør temmelig avvikende i forhold til hva rapporten virkelig finner. Svært ofte forholder leser seg til innledning og konklusjon, i en god rapport skal du finne alt du trenger der. Derfor vil ofte leser tro at det som står i innledning og konklusjon – er det du finner i rapporten.

Denne konklusjonen gjengir ikke rapporten, men presenterer noen påstander som rapporten ikke gir dekning for – og som det finnes liten dokumentasjon på..

En ting i konklusjonen er allikevel riktig og kan dokumenteres – dampen fra elektroniske sigaretter er ikke bare vanndamp.

Hele rapporten kan du som nevnt lese her.

Helsesigarettens konklusjon og anbefalinger

Det finnes få systematiske oversikter over effekter av elektriske sigaretter, og det er synd at denne er av såpass lav kvalitet. Lunds rapport for SIRUS fremstår som en lysende stjerne i forhold. Som vitenskapelig rapport er «E-Cigarettes – A Scientific Review» mangelfull. Avviket mellom de funn rapporten presenterer, og de konklusjoner den gjør, er påfallende.

Helsesigaretten kan berolige alle urolige sjeler, med at hvis de leser denne rapporten nøye – så vil de finne at elektriske sigaretter er tilnærmet uskadelige.

Vi synes det er betenkelig at WHO stiller seg bak rapporter av denne kvalitet.

Som avslutning vil Helsesigaretten komme med noen anbefalinger,  alle med grunnlag i kunnskap fra denne rapporten.

Først til myndighetene:

 • Reguler elektriske sigaretter med nikotin som andre nikotinholdige produkter – elektriske sigaretter er ikke en medisin eller nødvendigvis et produkt for røykeslutt
 • Opprett godkjenningsinstans

Så til deg:

 • Slutt å røyke!
 • Bruk heller elektriske sigaretter enn vanlige sigaretter – bytt den ene ut med den andre
 • I mangel av godkjenning – kjøp elektriske sigaretter fra en produsent du kan stole på

Vennlig hilsen

Helsesigaretten

http://www.helsesigaretten.no

Naturmedisinsentralen A/S

kosttilskudd naturmedisin

Kommentar til WHOs anbefalinger omkring elektriske sigaretter

Fyller elektronisk sigarett med Helsesigaretten e-væske

WHO har nylig kommet med anbefalinger i forhold til elektriske sigaretter, og disse blir fremstilt i media over hele verden. Bruken av elektriske sigaretter sprer om seg – og dette bekymrer blant andre WHO. Andre som nok er bekymret er den konvensjonelle tobakksindustrien, de som lager snus – og de som lager produkter rettet mot å slutte å røyke. Disse er mektige motstandere, som har mange medspillere.

Det WHO uttrykker bekymring for er selvfølgelig skadevirkningene fra elektriske sigaretter, en bekymring vi i Helsesigaretten deler med alle de ansvarlige. Det er derfor vi produserer innholdet i de elektriske sigarettene selv – i Norge. Under streng kontroll.

Elektriske sigaretter blir laget av mange produsenter, mange steder, og de inneholder mye forskjellig. Alle typene elektriske sigaretter er sikkert ikke av like god kvalitet, men de fleste produsentene gjør nok så godt de kan. I en undersøkelse asiatiske tollmyndigheter gjorde av 18 forskjellige typer elektriske sigaretter, ble det ikke funnet noen som var skadelige eller som inneholdt farlige stoffer.

E-væske, eller e-juice, er vanlige navn på det en elektrisk sigarett inneholder. Det er dette innholdet, og dampen fra dette, som i hovedsak er opphav til bekymringene rundt elektriske sigaretter.

Såvidt det går an å forstå WHO anbefalingene, så baseres disse på at det oppstår noe luftforurensning ved bruk av elektriske sigaretter innendørs. Uten at det presiseres nærmere, er det grunn til å tro at denne forurensningen oppstår på grunn av innholdet i de elektriske sigarettene, og dampen som kommer fra dette. Det oppgis heller ikke om det er nivået av nikotin i luften, eller om det er andre stoffer, som eventuelt er problemet.

Hvis det gjelder nikotin i luften er det bare å gi seg. Hvis det å bruke en elektrisk sigarett avgir så høye nivåer av nikotin til atmosfæren, at for eksempel små barn får i seg noe som kan ligne en dose med nikotin – ja da er det helt klart at WHO har funnet ut noe svært viktig. Nikotin er et rusmiddel og en gift som ingen skal få i seg utilsiktet.

Det er allikevel liten grunn til å tro at dette er tilfelle, og at det nok er mer sannsynlig å tro at noen sigaretter avgir andre stoffer til atmosfæren enn nikotin – og at disse stoffene kan være skadelige.

Som tidligere nevnt er e-væske helt sentralt i forbindelse med elektriske sigaretter, regulering av elektriske sigaretter – og det norske forbudet mot elektriske sigaretter med nikotin. Det en kan merke seg er det store fokuset på nikotin, det er bare elektriske sigaretter med nikotin det snakkes om, og som det reguleres i forhold til. Dette er egentlig rart, nikotin er et stoff vi i stor grad kjenner effektene av – selv om det ennå diskuteres hvor farlig det er i forhold til forskjellige sykdommer. Det som ikke er særlig kjent er de eventuelle virkninger av de andre stoffene i e-væsken.

Noen e-væsker har innholdsdeklarasjoner lange som et vondt år, og det kan være vanskelig å forstå hvorfor væsken er sammensatt på denne måten. På den annen side har det kostet oss mange anstrengelser og penger å lage en e-væske som er trygg å bruke – også for omgivelsene.

Det finnes dessverre lite forskning omkring effekter av elektriske sigaretter på den menneskelige organisme – det er ikke så mange studier av effekter på dyr heller. Ikke av elektriske sigaretter. Vi får både håpe og tro at dette er noe som vil endre seg, spesielt når det gjelder studier av effekter på mennesker. Svært få av de studiene som finnes peker mot skadevirkninger av noen grad.

Stoffene som bør utgjøre bestanddelene i e-væske er ikke kreftfremkallende, eller farlige. Det finnes allergikere som kan reagere, men det behøver ikke bety at stoffet er skadelig.

Når disse resultatene kombineres med alle de millioner som bruker elektriske sigaretter daglig, så er det få som tror at elektriske sigaretter er særlig farlige på noe vis. Med unntak av elektriske sigaretter av dårlig kvalitet da, som jo kan inneholde stoffer som er skadelige. Men denne situasjonen gjelder jo også solkrem og en rekke andre produkter, hvor det finnes gode produsenter – og mindre gode.

WHO uttrykker også bekymringer når det gjelder å tilsette e-væsken forskjellig type smak. Helsesigaretten deler denne bekymringen, men på et annet grunnlag. WHO er redd slike smaker skal lokke til seg nye brukere av vanlige sigaretter, mens vi er bekymret for eventuelle helseskader fra smaksstoffene.

Vi finner det lite trolig at noen vil gå over til å bruke vanlige sigaretter, etter å ha brukt elektriske sigaretter – ganske enkelt fordi at vanlige sigaretter smaker utrolig vondt og skader deg skikkelig. Det er derfor tobakksindustrien er så kraftig i mot de elektriske sigarettene, ingen vil bruke vanlige tobakksprodukter i noe omfang, hvis elektriske sigaretter blir gjort tilgjengelige.

Noen smakstoffer kan skade lungene. Dette er vår store bekymring når det gjelder smakstilsetninger, derfor bruker vi kun smaksstoffer uten tilsetninger. Og de blir laget spesielt for oss, i Europa. Dette gjør vi fordi vi mener det er viktig at de som bruker elektriske sigaretter skal kunne oppnå helsegevinster på grunn av dette.

Elektriske sigaretter uten nikotin, men med smak, er et alternativ til sukker og tomme kalorier – som vi vet er skadelige. Vi anbefaler heller dampe en helsesigarett med Cola-smak, enn å drikke brus. Det vil være mye sunnere. Det samme gjelder kaker og annet smågodt. Det er bedre å sitte på kafeen med en elektrisk sigarett med kakesmak, bedre for midjen og for helsen.

Vi mener derfor at fokuset når det gjelder elektriske sigaretter bør være på hva de inneholder – utenom nikotin, nikotin kjenner vi effekten og doseringen av. Nikotin er også et produkt som kan kjøpes i dagligvarehandelen, i forskjellige former.

Noen ny regulering for elektriske sigaretter er ikke nødvendig, elektriske sigaretter bør i forhold til dagens regulering, både selges i dagligvaren, og på apoteket. Som uskadelig nytelse, og som medisin mot vanlige sigaretter.

Helsesigaretten elektroniske sigaretter

Naturmedisinsentralen A/S kosttilskudd naturmedisin